XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX655 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 57 days 08:45:42
zs6jpl@telkomsa.net