XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX655 v2.2.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 84 days 12:36:00
zs6jpl@telkomsa.net