XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX655 v2.2.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 23 days 16:33:56
zs6jpl@telkomsa.net